DEKLARACJA W SPRAWIE POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aktualizacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Pragniemy poinformować, że dla ISOMAT ochrona danych osobowych swoich klientów ma ogromne znaczenie. W tym celu ISOMAT podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz w celu zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych jest zawsze zgodne z obowiązkami nałożonymi przez ramy prawne zarówno przez samą spółkę, jak i przez strony trzecie przetwarzające dane osobowe w imieniu firmy.

Co to jest GDPR?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) 2016/679 to nowe ramy regulacyjne Unii Europejskiej (UE) w rozważanej dziedzinie. Celem ustawy jest określenie warunków przetwarzania danych osobowych w celu ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Kontroler danych

Firma „ISOMAT SA” pod marką „ISOMAT”, z siedzibą w Agios Athanasios, PC 57011, e-mail: info@isomat.gr i tel: +302310576000, jako prawnie reprezentowana, informuje, że do celów wykonywania działalności gospodarczej dane osobowe swoich klientów zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i rozporządzeniem europejskim 2016/679 w celu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „rozporządzenie”), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Departamentem Ochrony Danych Osobowych i z inspektorem ochrony danych ISOMAT, korzystając z następujących danych kontaktowych:

email: info@isomat.gr.

tel: +302310576000

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Podane przez nas dane osobowe, tj. pełne imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, są jedynymi przetwarzanymi danymi i tylko wtedy, gdy istnieje ku temu uzasadniony powód.

Jakie są uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych?

Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych:

(a) zgodność z ustawowym obowiązkiem, takim jak zgodność z przepisami dla celów podatkowych;

(b) Twoja zgoda udzielona na określonych warunkach określonych w ramach prawnych w celu otrzymywania aktualizacji od produktów, usług, ofert itp. przez ISOMAT lub podmioty powiązane z podmiotami zewnętrznymi, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z aktualnymi ramami;

DEKLARACJA

Przedstawiając swoją zgodę, deklarujesz odpowiedzialnie, że masz ukończone 16 lat. Jeśli masz mniej niż 16 lat, możesz przeglądać naszą stronę tylko przy udziale i zatwierdzeniu rodzica lub opiekuna.

W jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

  • Tworzenie konta

Dane osobowe są gromadzone podczas tworzenia konta na Isomat.gr, stronie zarządzanej przez ISOMAT. Tworząc konto, możesz zostać poproszony o więcej informacji, ale minimum do zawarcia i wykonania umowy zostanie oznaczone jako wymagane pola.

Do utworzenia konta potrzebne są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i nazwa użytkownika / hasło.

Użytkownik nie powinien przekazywać osobistych haseł osobom trzecim, ani nie powinien przechowywać danych w formie cyfrowej lub drukowanej, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. W przypadku ujawnienia kodów stronie trzeciej, użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Isomat.gr.

W przypadku wycieku danych Isomat.gr jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli nie został wcześniej poinformowany o nielegalnym wykorzystaniu takich danych.

  • Przesyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych / wiadomości korporacyjnych

Odwiedzając naszą stronę internetową Isomat.gr, masz możliwość wypełnienia formularza kontaktowego, podając swój adres e-mail, aby zarejestrować się w naszym newsletterze. Dane zgromadzone na naszej stronie internetowej mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach promocyjnych, w celu informowania o produktach i ofertach, które mogą Cię zainteresować pod warunkiem, że wyraziłeś zgodę na warunki określone w ramach prawnych.

  • Składanie CV

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość przesłania CV w określonej formie, a także w załączonym pliku. Zebrane dane to dane demograficzne (pełna nazwa, adres e-mail, data urodzenia itp.), wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Dane zebrane z naszej strony internetowej służą do kontaktowania się z Tobą i tylko w wyżej wymienionych celach oceny potencjalnej rekrutacji. Przesyłając, zakładamy, że podałeś informacje samodzielnie.

Do kogo są przekazywane twoje dane?

ISOMAT przekazuje dane osobowe przekazane przez osoby fizyczne stronom trzecim, które świadczą usługi w określonych celach.

W ramach realizacji zamówienia niektóre z tych danych są przekazywane firmom stowarzyszonym. Dlatego są one przekazywane firmom transportowym w celu transportu i dostawy towarów. Firmy transportowe mogą skontaktować się z Tobą, aby poprosić o wyjaśnienia i poinformować Cię o dostawie Twoich produktów.

Czas przechowywania

Okres przechowywania danych jest określany na podstawie następujących szczegółowych kryteriów, zależnie od przypadku.

  • Kiedy przetwarzanie jest wymagane jako obowiązek zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi, twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy.
  • Kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to będzie konieczne do wykonania umowy oraz do ustalenia, wykonania i / lub obrony roszczeń prawnych wynikających z umowy.
  • Do celów marketingowych Twoje dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania Twojej zgody. Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o zgodę w okresie przed jego unieważnieniem.
  • Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z Działem Danych Osobowych ISOMAT, podając następujące dane kontaktowe: email: info@isomat.gr. Jeśli chcesz skontaktować się z pocztą elektroniczną inspektora ochrony danych: info@isomat.gr, tel: +302310576000. Możesz również zrezygnować z subskrypcji, klikając odpowiedni link w naszej korespondencji e-mail.

Polityka prywatności

ISOMAT stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych i zapobiegania przypadkowej utracie lub zniszczeniu, nieautoryzowanemu i / lub nielegalnemu dostępowi, wykorzystaniu, modyfikacji lub ujawnieniu. W każdym razie sposób funkcjonowania internetu i fakt, że jest on dostępny dla każdego, nie może zagwarantować, że nieupoważnione strony trzecie nigdy nie będą w stanie naruszać odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, uzyskując dostęp do danych osobowych i ewentualnie wykorzystując je do celów nieuprawnionych i / lub lub niezgodne z prawem.

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do twoich danych osobowych?

Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez ISOMAT, ma następujące prawa:

Prawo dostępu

Będziesz mieć prawo do otrzymania informacji i weryfikacji legalności przetwarzania. Będziesz mieć prawo do dostępu do zgromadzonych danych i uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ich przetwarzania.

Prawo do sprostowania

Będziesz mieć prawo do studiowania, poprawiania, aktualizowania lub poprawiania swoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Będziesz mieć prawo do zażądania usunięcia Twoich danych osobowych podczas przetwarzania go za Twoją zgodą lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. We wszystkich innych przypadkach (np. w przypadku umowy, obowiązku wymaganego przez prawo do przetwarzania danych osobowych, interesu publicznego), prawo to podlega określonym ograniczeniom lub przestaje istnieć w zależności od przypadku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Będziesz mieć prawo do uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (a) gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych; (b) jeśli sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych i zamiast tego zażądasz ograniczenia ich użycia; (c) gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są wymagane do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; (d) jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody dotyczą administratora, który ma pierwszeństwo przed tobą.

Prawo do przetwarzania obiektów

Będziesz mieć prawo w każdej chwili do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, gdy, jak opisano powyżej, jest to konieczne do celów zgodnych z prawem interesów, które poszukujemy jako kontrolerów, a także do przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego i szkolenia w zakresie profilu konsumenta.

Prawo do przenoszenia danych

Będziesz mieć prawo do bezpłatnego otrzymywania danych osobowych w formacie umożliwiającym dostęp, używanie i edycję za pomocą powszechnie używanych metod edycji. Masz również prawo poprosić nas, jeśli jest to technicznie możliwe, o przeniesienie danych bezpośrednio do innego kontrolera. To prawo dotyczy danych, które nam przekazałeś, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub egzekwowania odpowiedniej umowy.

Prawo do wycofania zgody

Ponadto ISOMAT zapewnia informowanie użytkownika, że w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do jego wycofania, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania opartego na zgodzie, przed jego wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, zrezygnuj z subskrypcji, klikając odpowiedni link w naszej korespondencji e-mail lub odwiedzając info@isomat.gr.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z Departamentem Ochrony Danych Osobowych i z inspektorem ochrony danych ISOMAT, korzystając z następujących danych kontaktowych:

email: info@isomat.gr.

tel: +302310576000

Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych (DPA)

Będziesz miał prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.dpa.gr):

Centrum telefoniczne: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, email: contact@dpa.gr.